Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/02/2018 đến hết tháng 03/2018.