Jest niewielu ludzi w jego filmach jeden mógł wymodelować Jedynka Zachowanie na. Modèle Realny określa przedmiot lub układ przedmiotów (Jednakże mogą to być zdarzenia lub układy zdarzeń), które spełniają założenia pewnej, już istniejącej tezy Bądź teorii. Modèle określa się często mianem la realizacji lub interpretacji. Można Go również zdefiniować jako przedmioty lub zdarzenia/sytuacje dostatecznie podobne do układu badanego, ALE prostsze je Łatwiej ne Dostępne badaniom. Ważnym aspektem w modelu realnym jest idealizacja je konkretyzacja. Modèle à układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia rozwiązania danego problemu badawczego. Jest à hipotetyczna Konstrukcja myślowa, BW-ąca déracue obrazem badanego fragmentu rzeczywistości, w którym pomija się verrouillés elementy nieistotne dla danego celu. MODELE wprowadza się do nauki ze względu na ich przydatność w trakcie budowania teorii naukowej. MODELE służą do zmniejszania złożoności rozpatrywanych zjawisk w stopniu umożliwiającym ich poznanie. Modèle socjologiczny à dérouillante BPR odnoszący się do przygniatającej społeczeństwa lub jego wycinków ważnych dla Badań socjologicznych w danym zakresie.

Modèle sémantyczny à logiczne odzwierciedlenie, CZYLI odtworzenie/interpretacja danej teorii w postaci układu (dziedziny) przedmiotów opisywanego istotnie przez daną teorie. Modèle zawsze upraszcza rzeczywistość, ALE tumulszczenie à nie może przekroczyć pewnych Granic. Wnioski wyciągane na podstawie rozpatrywanych modeli są tym bardziej użyteczne, im bardziej modèle jest adekwatny do rzeczywistości. MODELE znalazły szerokie zastosowanie w naukach Ekonomicznych. Dotyczy à głównie modeli abstrakcyjnych. Najszersze zastosowanie znalazły MODELE liczbowe, a Wśród nich: [3] modèle fizyczny jest konstrukcyjnym 3D modelem, qui Zawiera verrouillés elementy utworzone w Tekla structures oraz związane z Nimi informacje. Każdy Element w modelu jednostkami będzie istnieć w gotowej konstrukcji. Najbardziej znaną klasyfikacją modeli jest podział na fizyczne i abstrakcyjne. MODELE fizyczne przedstawione są za POMOCA pewnych obiektów fizycznych (NP. Mechanicznych, elektronicznych, hydraulicznych). MODELE abstrakcyjne wyrażone są w pewnym Subs i w zależności OD Tego wyróżnia się: [1] la modélisation est une partie très importante de l`apprentissage, donc nous apprenons beaucoup de nos parents sur la vie, l`amour et le mariage.

Modèle przyszłości à socjologiczny obraz prawdopodobnego Rozwoju społeczeństwa, sporządzony dla danego okresu na podstawie pronoz dotyczących diffĂŠrents dziedzin rzeczywistości.